Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Balance

Written: 22. august 2018

En balance er med til at give et overblik over virksomhedens økonomi og hvordan virksomheden har valgt at finansiere deres værdier.

Hvad er en balance?

En balance er en økonomisk opstilling over virksomhedens aktiver og passiver. En balance ses oftest i sammenhæng med et årsregnskab, da den skal indeholde en balance. Balancen bliver opdelt i aktiver og passiver, som hver for sig skal give det samme resultat idet aktiverne er virksomhedens værdier, mens passiverne er finansieringen af værdiernes beskaffenhed. Med andre ord, skal balancesummen altid stemme overens.

En balance er et rigtig godt udgangspunkt til at få et overblik over en virksomheds økonomi, idet den belyser, hvordan virksomhedens værdier er finansieret.

I henhold til årsregnskabsloven §23 skal en balance følge en skematisk form. Dette betyder, at der i Danmark altid skal være den samme rækkefølge i de forskellige regnskabsposter.

Hvad er aktiver?

Betegnelsen ’aktiver’ dækker over de ting som virksomheder ejer og som til dels giver virksomheden værdi. De bliver oftest delt op under anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver er kendetegnet ved materielle og immaterielle aktiver, som for eksempel maskiner & bygninger og licenser & goodwill. Disse anlægsaktiver er en del af virksomhedens daglige drift og som virksomheden ejer igennem en længere periode.

Omsætningsaktiver er for eksempel tilgodehavende, varelager og likvide midler. Disse er oftest aktiver, som virksomheder normalt ejer i en kortere periode.

Hvad er passiver?

Betegnelsen ’passiver’ dækker over virksomhedens fremskaffelse af penge og er med til at give et overblik over, hvordan virksomheden har anskaffet sig værdierne på aktivsiden. Passivsiden bliver delt op under egenkapital og gældsforpligtelser. Egenkapitalen er med til at vise virksomhedens økonomi, da det er virksomhedsejernes indskud samt overskydende resultater fra forrige år. Gældsforpligtelserne er det virksomheden har lånt, og deles oftest op under kortfristet og langfristet lån. Langfristet gæld er kendetegnet ved en forfaldstid på over et år efter balancen offentliggøres, mens den kortfristet gæld er gæld der betales under et år og dermed er betalt inden næste regnskabsår.